Polityka prywatności

 1. 01 Wstęp - dane kontaktowe

  Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. („VGP”, „my”, „nam”), danych osobowych osób („Usługobiorcy”) odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez VGP poprzez stronę sklepu internetowego https://www.cupra-sklep.pl/, której wydawcą i administratorem jest VGP.

   

  Szanujemy prywatność Usługobiorców w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Usługobiorca wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta ze strony sklepu internetowego.

   

  W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Usługobiorców, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Usługobiorca znajdzie również informację o tym, jakie Usługobiorcom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

   

  Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są regulamin sklepu internetowego oraz klauzule informacyjne, które Usługobiorca będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji korzystania ze sklepu internetowego lub zapisu na Newsletter.

   

  W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

   

  Administrator – dane kontaktowe VGP:

  Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143,
  NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)

  Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44

  Strona: www.vw-group.pl / www.cupraofficial.pl

  E-mail: daneosobowe@vw-group.pl

   

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

  Maria Kasprowicz

  E-mail: iod@vw-group.pl

  Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

  Więcej informacji dotyczących współadministrowania danych osobowymi Usługobiorców znajdują się w punkcie IX poniżej.

 2. 02 Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

  Polityka Prywatności VGP opiera się na następujących przepisach:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) – zwane inaczej „RODO”
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
 3. 03 Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

  Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Usługobiorcy. W ramach przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Usługobiorców.

   

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

  • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
  • Cele zbierania danych osobowych Usługobiorców są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Usługobiorców i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
  • Realizujemy prawo Usługobiorców do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Realizujemy także prawa Usługobiorców do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
  • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba,
   że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
  • Chronimy dane osobowe Usługobiorców przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
  • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. 04 Prawa Usługobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  VGP realizuje prawa Usługobiorców związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

   

  Usługobiorca ma prawo do:

  • Wycofania zgody: na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
  • Prawo do informacji jak VGP przetwarza ich dane osobowe.
  • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od VGP potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez VGP i w jaki sposób.
  • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od VGP). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach).
  • Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).
  • Usunięcia danych osobowych przez VGP („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
  • Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.
  • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres: iod@vw-group.pl). W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

   

  W przypadku współadministrowania z Centralą marki CUPRA, Usługobiorcy mogą zgłaszać swoje żądania poprzez kontakt z VGP (dane jak wyżej).

   

  Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

   

  W zakresie w jakim Usługobiorca kieruje do VGP swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron sklepu internetowego prosimy o podanie informacji o usłudze świadczonej poprzez tę stronę, której dotyczy zgłaszany wniosek (w celu sprawniejszej obsługi wniosku).
   

  W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Usługobiorcy.

 5. 05 Bezpieczeństwo danych osobowych

  VGP podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka.

   

  W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

  • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
  • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
  • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

   

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik VGP mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

   

  Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach internetowych, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

 6. 06 Jak przetwarzamy Twoje dane

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Usługobiorców?

   

  VGP przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

   

  O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, VGP każdorazowo informuje Usługobiorców w ramach osobnego komunikatu, w szczególności przy rejestracji w sklepie internetowym (Usługobiorcy zarejestrowani w sklepie internetowym - Użytkownicy) lub przy okazji składania pojedynczego zamówienia (Usługobiorcy niezarejestrowani).

   

  Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez VGP mogą być:

  • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Usługobiorcy (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
  • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez stronę sklepu internetowego, realizacją zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego).
  • Prawnie uzasadnione interesy VGP, z wyjątkiem przypadków, gdy Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

   

  W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na VGP jako dostawcy samochodów).

   

  Sposób zbierania danych

   

  VGP zbiera dane osobowe Usługobiorców kiedy wypełniają formularze na stronie sklepu internetowego lub kontaktują się z Autoryzowanymi Dealerami marki CUPRA (Wybrani Sprzedawcy). W przypadku podmiotów gospodarczych dane mogą pochodzić również z publicznie dostępnych rejestrów, a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.

   

  W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii (np. tagów, pixeli). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

   

  Jakie dane możemy przetwarzać?

   

  Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych (Usługobiorca / Użytkownik), a także celu, dla którego dane są zbierane. Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

   

  Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania/siedziby), login oraz hasło do konta w sklepie internetowym, historia zamówień, dane lokalizacyjne; w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.

   

  Prywatność dzieci

   

  Formularze zbierające dane osobowe w ramach sklepu internetowego skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym VGP nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Usługobiorców zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

 7. 07 Zgoda cofnięcie zgody

  W relacji z Usługobiorcą, Usługobiorca może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług marki CUPRA, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą
  o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia check-boxów.

   

  Wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody umieszczonego pod tym adresem bądź poprzez bezpośredni kontakt z VGP (dane kontaktowe w punkcie I).

   

  W przypadku subskrypcji Newslettera (w tym powiadomienia o dostępności produktu, gdy Użytkownik/Usługobiorca poprosi o wysłanie przypomnienia o dostępnym rozmiarze) zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail.

   

  Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo, otrzymywanie Newslettera, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

   

  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Usługobiorca otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

   

  Jeżeli posiadamy dane Usługobiorców na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

   

  W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

 8. 08 Przechowywanie danych

   

  Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

   

  W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Usługobiorcę zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

   

  W zakresie prowadzenia konta i historii zamówień (Usługobiorcy zarejestrowani w sklepie internetowym - Użytkownicy) lub złożonego pojedynczego zamówienia (Usługobiorcy niezarejestrowani) Twoje dane będziemy przetwarzać do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

   

  W przypadku subskrypcji Newslettera Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu rezygnacji z subskrypcji, w przypadku newslettera polegającego na powiadomieniu o dostępności produktu, gdy Użytkownik/Usługobiorca poprosi o wysłanie przypomnienia o dostępnym rozmiarze do czasu zrealizowania Twojej prośby, jednak w każdym przypadku nie dłużej niż 60 dni.

   

  Jeśli wyraziłeś swoją zgodę, to Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

   

  W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

   

  Autoryzowany Dealer marki CUPRA (Wybrany Sprzedawca) będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do chwili przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą / dostarczonym towarem. W wypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy do chwili przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 9. 09 Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych

   

  Współadministrowanie

   

  W zakresie w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla VGP oraz Centrali marki CUPRA, informujemy, iż tym zakresie VGP oraz Centrala będą współadministratorami danych. Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych Usługobiorców na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem VGP oraz Centrali marki CUPRA jest reklama i promocja produktów i usług marki CUPRA wg ustalonych dla marki CUPRA standardów.

   

  W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać do VGP bezpośrednio.

   

   

  Odbiorcy danych

   

  W uzasadnionych przypadkach dane Usługobiorcy będą udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności Autoryzowanym Dealerom marki CUPRA  (Wybrany Sprzedawca) w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

   

  Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

   

  W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.

   

  W zakresie celu marketingowego na przyszłość odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki CUPRA, działający także na zlecenie i w imieniu VGP (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki CUPRA dostępne są tutaj.

   

  Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału VGP albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

   

  Strona sklepu internetowego może zawierać linki do innych stron internetowych marki CUPRA, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących np. Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki CUPRA, instytucji finansowych grupy Volkswagen Financial Services. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Usługobiorcy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

 10. 10 Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

   

  W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę ze stron sklepu internetowego, VGP gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies (tutaj).

 11. 11 Zmiany w Polityce

  VGP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach VGP będzie informował stosownym komunikatem na stronie sklepu internetowego.

Autoryzowany
sklep marki

Darmowy odbiór i zwrot
u wybranego Dealera

Gwarancja
24 miesiące

Bezpieczna i szybka
płatność PayU

100% dopasowane
do Twojej CUPRY

Wybierz dealera obsługującego Twoje zakupy
Wybór konkretnego dealera może mieć wpływ na cenę i dostępność produktów.
lub