Regulamin sklepu CUPRA

 1. 01 Definicje

  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Sklepu Online dostępnego po adresem https://www.cupra-sklep.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Sklepu Online. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Online. Warunkiem korzystania ze Sklepu Online jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

   

   

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   

  1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie lub przez Sprzedającego w związku z zawartą Umową Sprzedaży, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Online.
  3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem https://www.cupra-sklep.pl
  4. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w Sklepie Online, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Online.
  5. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Sklepie Online na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu Online. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego „Sklep Online”. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.cupra-sklep.pl/regulamin
  7. Sklep Online – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.cupra-sklep.pl Sklep Online jest internetową platformą handlową w rozumieniu ustawy o Prawach Konsumenta.
  8. Sprzedający – Autoryzowani Partnerzy marki CUPRA, którzy, działając na podstawie porozumienia z Usługodawcą dokonują jako niezależni przedsiębiorcy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online; wyboru Sprzedającego Usługobiorca dokonuje na etapie składania Zamówienia; lista możliwych Sprzedających wraz z ich danymi znajduje się na https://www.cupra-sklep.pl/ u góry strony. Wszyscy Sprzedający są przedsiębiorcami.
  9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
  10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
  11. Towar – oryginalne akcesoria marki CUPRA znajdujące się w Sklepie Online i szczegółowo tam opisane.
  12. Umowa – umowa oznacza wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie 
   i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171). Umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą akceptacji Regulaminu w trakcie korzystania z Usług na stronie https://www.cupra-sklep.pl  i nie wymaga sporządzenia odrębnej umowy. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Usługobiorcę w sposób wyraźny bądź w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem lub możliwością zapoznania się Usługobiorca kontynuuje korzystania z Serwisu, w szczególności składa Zamówienie. Nie uchybia to postanowieniom pkt. 4.9 poniżej.
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Usługobiorcą dotycząca Towaru i zawierana z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia.
  14. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018.
  15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Online; w tym: założenie konta, logowanie, obsługa konta, złożenie Zamówienia, dostarczanie informacji związanych z produktem i realizacją Zamówień, płatności i dostaw, udostępnienie formularza do kontaktów ze Sprzedającymi, subskrypcja newslettera. Część z Usług dostępna jest wyłącznie dla Usługobiorców, którzy założyli Konto w Sklepie (Użytkownicy).
  16. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług na podstawie Umowy.
  17. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej - Usługobiorca będący osoba fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  18. Usługodawca – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
   ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 
   w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: www.vw-group.pl, adres e-mail: seat@info.vw-group.pl. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą również za pomocą innych, dostępnych w Sklepie Online, sposobów komunikacji. Usługodawca jest dostawcą internetowej platformy handlowej (Sklepu Online) w myśl przepisów ustawy o Prawach Konsumenta.
  19. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  20. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
  21. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Sklepie Online.
  22. Zamówienie – złożenie zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Online (zamówienie stanowi ofertę Użytkownika).
 2. 02 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, oraz tryb postępowania reklamacyjnego,
   2. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Sprzedającego i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawieraniem umów sprzedaży na odległość,
   3. zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Online,
   4. zasady ochrony Danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług na podstawie Umowy oraz zawierających Umowę Sprzedaży.
  2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Sprzedający dokonuje sprzedaży Towaru zgodnie z Regulaminem. Powyższe stanowi podział obowiązków pomiędzy Usługodawcą a Sprzedającym, związanych z umową, która jest zawierana przez konsumenta na internetowej platformie handlowej.
  3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub od chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. 03 Warunki ogólne

  3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

   

  3.1.1. połączenie z siecią Internet,

   

  3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

   

  3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

   

  3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online.

   

  3.3. Usługodawca i Sprzedający zastrzegają, że korzystanie z Usług Sklepu Online może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

   

  3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie; w przypadku świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.

   

  3.5. Usługodawca ma prawo do zmiany treści i usług dostępnych w Sklepie Online,


  w szczególności w ze względu na następujące przyczyny:

   

  3.5.1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Usługobiorców, Użytkowników i Sprzedających

   

  3.5.2. konieczność usprawnienia działania Sklepu Online, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie umożliwią dalsze korzystanie z Sklepu Online;

   

  3.5.3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem ze Sklepu Online;

   

  3.5.4. zmiana warunków świadczenia usług lub wycofanie określonej funkcjonalności, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na usługi świadczone przed wejściem w życie tych zmian;

   

  3.5.5 wprowadzenie nowych usług (także usług odpłatnych) lub funkcjonalności, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;

   

  3.5.6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treści i usługi dostępne w Sklepie Online.

 4. 04 Rejestracja, założenie konta, logowanie

  4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.


  4.2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Online nie jest wymagane założenie przez Usługobiorcę Konta.


  4.3. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług, Usługobiorca akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


  4.4. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła.


  4.5. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu siedziby, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: adresu siedziby, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy (firmy), numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła.


  4.6. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:


  4.6.1. podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,


  4.6.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,


  4.6.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,


  4.6.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.


  4.7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji 
  w Sklepie Online.


  4.8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu, Usługodawca utworzy w Sklepie Online Konto Użytkownika 
  z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym.


  4.9. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.


  4.10. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Usługobiorcą lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.


  4.11. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
  W przypadku Umowy z Usługobiorcą prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy, który złożył Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Online.


  4.12. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.


  4.13. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym zgodnie z punktem 5.9, która to w dniu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie została zrealizowana przez Sprzedającego, ulega ona rozwiązaniu lub jest wykonywana według decyzji Użytkownika. W przypadku braku takiej decyzji w terminie 14 dni umowę tę uznaje się za rozwiązaną.


  4.14. Usługodawca może uzależnić rejestrację Użytkownika w Sklepie Online od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.


  4.15. Konto Użytkownika w Sklepie Online zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika.


  4.16. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w Sklepie Online (Login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.


  4.17. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta i hasła innym osobom.


  4.18. Logowanie do Sklepu Online odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.


  4.19. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług oraz sprzedażą Towarów. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.


  4.20. Użytkownik podczas Rejestracji oraz Usługobiorca nieposiadający Konta może skorzystać z możliwości subskrypcji newslettera Usługodawcy. Użytkownik / Usługobiorca nieposiadający Konta będzie otrzymywał newsletter od Usługodawcy do momentu rezygnacji z tej Usługi. Użytkownik / Usługobiorca nieposiadający Konta może anulować subskrypcję newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego Adres poczty elektronicznej zawierającej newsletter.


  4.21. Usługobiorca nieposiadający Konta w Sklepie Online może korzysta wyłącznie z części Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności składania Zamówień.

 5. 05 Przyjmowanie i realizacja zamówień

  5.1. Realizacja Zamówień Usługobiorcy jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


  5.2. Aktualne informacje na temat dostępnych Towarów są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu Online znajdującego się pod adresem https://www.cupra-sklep.pl


  5.3. Informacje i zdjęcia dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Online wraz z ceną i opisem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


  5.4. Przed  dokonaniem wyboru Towaru, Usługobiorca otrzymuje informację  o Sprzedających, którzy mogą zrealizować złożone Zamówienie.


  5.5. Składając Zamówienia Usługobiorca dokonuje:


  5.5.1. wyboru zamawianych Towarów,


  5.5.2. wyboru Sprzedającego,


  5.5.3. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT, jeżeli ma zostać wystawiona faktura VAT, a adresy te są inne (w przypadku Usługobiorców nieposiadających Konta w Sklepie Online , którzy dokonują odbioru osobistego bez faktury VAT dane adresowe nie są wymagane),


  5.5.4. w przypadku, gdy zakupu dokonuje Usługobiorca nieposiadający Konta w Sklepie Online jest on zobowiązany do podania Danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska / nazwy (firmy), adresu zamieszkania (siedziby) w przypadku dostawy innej niż osobista lub chęci otrzymania faktury VAT , Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego , nazwy firmy oraz numeru NIP (w przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą).


  5.6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci nazwy Sprzedającego, adresu siedziby, organu, który zarejestrował działalność Sprzedającego, numeru rejestracji, ceny Towaru i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia akceptacji i przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.


  5.7. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez niego Adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.


  5.8. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę, podane przez niego przy składaniu niepotwierdzonego Zamówienia Dane osobowe zostaną usunięte przez Usługodawcę, z wyjątkiem przypadków gdy Usługobiorca posiada Konto w Sklepie Online w zakresie Danych osobowych tam podanych.


  5.9. Usługobiorca składając Zamówienie zawiera umowę sprzedaży Towaru z wybranym Sprzedającym w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z pkt. 5.7. powyżej.


  5.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy lub Sprzedającego. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem, Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany o stanie Zamówienia. Usługobiorca jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia. Jeśli Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Usługodawca bądź Sprzedający zwróci Usługobiorcy należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Usługobiorcę części bądź całości Zamówienia.


  5.11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień Towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Zamówienie w ramach sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy lub Sprzedającego. Postanowienia pkt. 5.10 powyżej znajdują zastosowanie.


  5.12. Do każdego Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez właściwego Sprzedającego, faktura VAT.

 6. 06 Ceny towarów

  6.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Online są cenami rekomendowanymi, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu.


  6.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia u wybranego przez Usługobiorcę Sprzedającego.


  6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Online lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


  6.4. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny końcowej Towaru zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym pod adresem https://www.cupra-sklep.pl

 7. 07 Czas realizacji zamówienia

  7.1. Czas doręczenia Usługobiorcy Towaru to suma czasu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego oraz czasu dostawy przez przewoźnika, zgodnie z poniższymi postanowieniami.


  7.2. Niezależnie od postanowień pkt. 5.10 i 5.11. Regulaminu powyżej, przy każdym Towarze podana jest informacja o prawdopodobnej dostępności Towaru w magazynie. W przypadku Towaru prawdopodobnie dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia jest to czas pomiędzy przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego potwierdzonego wiadomością zgodnie z pkt. 5.7. Regulaminu powyżej i wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem dni roboczych.


  7.3. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji poszczególnych Zamówień.


  7.4. Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Usługobiorcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z pkt. 6.4. Regulaminu powyżej. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru we wskazanej przez Usługobiorcę siedzibie Sprzedającego, co jest bezpłatne.

 8. 08 Płatność i nadpłaty

  8.1. Usługobiorca dokonuje płatności w formie elektronicznego przelewu bankowego – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub płatności kartą. Przelew winien być dokonany przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.


  8.2. W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione Towary, zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar.


  8.3. Dostawcą płatności w sklepie https://cupra-sklep.pl jest PayU. Wszystkie regulaminy i materiały informacyjne dla klientów, dostępne są na stronie internetowej PayU.


  8.4. Płatności online PayU obsługiwane są przez poniższych Autoryzowanych Partnerów CUPRA:

  Nazwa dealeraUlicaMiastoKod pocztowy
  Auto BZul. Brzezińska 17Łódź92-103
  Auto-Blakul. Farbiarska 25AWARSZAWA02-862
  Autorud Kielceul. Krakowska 283Kielce25-801
  Bednarekul. Szczecińska 38AŁódź91-222
  Carsed Warszawaul. Łopuszańska 72Warszawa02-232
  Centrum Poznańul. Jadwigi Wajsówny 9Poznań60-002
  Cichy-Zasada Koszalinul. Gnieźnieńska 43aKoszalin75-737
  Cichy-Zasada Piasecznoul. Armii Krajowej 22Piaseczno05-500
  Dynamica MyśleniceJawornik 525Myślenice32-400
  Dynamica Warszawaul. Płowiecka 17Warszawa04-501
  G&G Auto Lublinul. Piasecka 20AŚwidnik21-040
  G&G Auto Rzeszówul. Lubelska 50ERzeszów35-233
  Korczykal. Gen. Władysława Andersa 586Bielsko Biała43-300
  Lellek Gliwiceul. Portowa 2Gliwice44-100
  Lellek Opoleul. Opolska 2cOpole45-960
  Motorpol WrocławKarkonoska 81Wrocław53-015
  Plichta Gdyniaul. Morska 318Gdynia81-006
  Pol-Carul. Obornicka 150Suchy Las62-002
  Ster Radomul. Warszawska 222Radom26-617
  Świtoń-Paczkowski Lubinul. Marii Skłodowskiej-Curie 97 DLubin59-301
  Rzepecki Mroczkowski ul. Wiatraczna 5Poznań61-242
  Świtoń-Paczkowski Zielona Góraul. Zdrojowa 2bZielona Góra65-142
  Ultimaul. Juliana Fałata 1Jelenia Góra 58-560
 9. 09 Reklamacje

  9.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Online pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.


  9.2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad (zgodnego z umową). Jeżeli Usługobiorca, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady (niezgodności z umową) może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji. Wskazanie czy 
  i jakiej treści gwarancja jest udzielana na Towar znajduje się przy opisie danego Towaru. Ewentualnie przysługujące uprawnienie z tytułu gwarancji nie wyklucza skorzystania przez Usługobiorcę z innych środków ochrony prawnej, o których mowa w ust. 9.4. poniżej.


  9.3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z wadami (niezgodnościami z umową) Towaru (rękojmia).


  9.4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Usługobiorcy za zgodność świadczenia z umową. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Sprzedającego, w tym tryb zgłaszania roszczeń związanych z niezgodnością świadczenia z umową (rękojmia) regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a i następne ustawy o Prawach Konsumenta.


  9.5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Usługobiorca powinien odesłać Towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres właściwego Sprzedającego wskazany pod adresem https://www.cupra-sklep.pl w wyszukiwarce Autoryzowanych Partnerów CUPRA. Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad.


  9.6. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem.


  9.6.1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres właściwego Sprzedającego. Adresy do składania reklamacji wskazane są pod adresem: https://www.cupra-sklep.pl/kontakt
  Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.


  9.6.2. Użytkownicy są uprawnieni do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.


  9.6.3. Reklamację, o której mowa w pkt. 9.5.2. można złożyć w formie papierowej na adres siedziby - Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: https://www.cupra-sklep.pl/kontakt
  Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.


  9.6.4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.


  9.6.5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt 9.6.4. zdanie drugie, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).


  9.7. Usługobiorca ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia tych roszczeń w postaci w szczególności 1) skorzystania z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji 
  i Konsumentów na wniosek Usługobiorcy lub 2) skorzystania z pośrednictwa prywatnych instytucji zajmujących się mediacją z inicjatywy Usługobiorcy na zasadach określonych indywidualnie przez te instytucje.


  9.8. Lista ww. podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

 10. 10 Odstąpienie od umowy sprzedaży

  10.1. Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może zrezygnować z Towaru kupionego u Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Online bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.


  10.2 Towar należy odesłać do siedziby właściwego Sprzedającego. 


  10.3. Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


  10.4. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich należności poniesionych przez Usługobiorcę, z tytułu zakupu Towaru, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


  10.5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Usługobiorca.


  10.6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.


  10.7. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży pokrywa Usługobiorca.


  10.8 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (w tym Konsumentowi stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w odniesieniu do umowy:


  a) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe -  w tym nawigacja samochodowa, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą Kupującego  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


  10.9. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 11. 11 Ochrona danych osobowych

  11.1. W zakresie świadczenia Usług administratorem Danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.


  11.2 W zakresie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, zakres danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Usługodawcę jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa identyfikująca Użytkownika w Sklepie Online (Login) oraz hasło, a w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP. Wyżej wymienione dane są niezbędne do utworzenia i korzystania z Konta, obsługi Konta, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, obsługi zapytań i reklamacji Użytkownika w związku z korzystaniem z Konta, przekazania złożonego Zamówienia do Sprzedającego w celu jego realizacji (w tym wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, dostarczenia przesyłki, umożliwienia niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem w toku realizacji zamówienia).


  11.3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę niebędącego Użytkownikiem, zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby celem dostawy (opcjonalnie jeśli podano), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP. Wyżej wymienione dane są niezbędne do realizacji Zamówienia – przekazania Zamówienia do Sprzedającego w celu jego realizacji (w tym wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, dostarczenia przesyłki, umożliwienia niezbędnego kontaktu z Usługobiorcą w toku realizacji zamówienia).


  11.4. W przypadku subskrypcji newslettera przez Usługobiorcę zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: Adres poczty elektronicznej, opcjonalnie celem spersonalizowania newslettera: imię lub nazwisko, w przypadku newslettera polegającego na powiadomieniu Usługobiorcy o dostępnym rozmiarze, gdy Usługobiorca złoży taką prośbę: adres poczty elektronicznej. Wyżej wymienione dane są niezbędne do przesłania newslettera oraz opcjonalnie spersonalizowania jego treści.


  11.5. W przypadku skorzystania z kontaktu z wybranym przez Usługobiorcę Autoryzowanym Partnerem marki CUPRA zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej. Wyżej wymienione dane są niezbędne do udostępnienie formularza kontaktowego i przekierowania zapytania do wybranego Autoryzowanego Partnera marki CUPRA, celem obsłużenia zapytania.


  11.6. W przypadku złożenia Zamówienia w Sklepie Online, dodatkowym, niezależnym od Usługodawcy administratorem Danych osobowych Usługobiorcy zostaje wybrany przez Usługobiorcę Sprzedający – w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, rozliczenia Umowy Sprzedaży (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności ceny sprzedanych Usługobiorcy Towarów, w celach archiwizacyjnych (dowodowych celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) oraz udokumentowania wykonania Umowy Sprzedaży i realizacji ciążących na Sprzedającym obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości. Dane o Sprzedającym zostają wskazane przy wyborze podmiotu realizującego Zamówienie oraz w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.


  11.7. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w charakterze współadministratora Danych osobowych Usługobiorcy będzie wraz z Usługodawcą występował SEAT S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 Martorell, Hiszpania.


  11.8. W celu złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę Usługobiorca powinien podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko /nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane te są niezbędne dla realizacji reklamacji, w tym udzielenia odpowiedzi Usługobiorcy. Odpowiedź na reklamację udzielana jest odpowiednio listownie na wskazany adres zamieszkania/siedziby lub za pomocą wiadomości e-mail, na Adres poczty elektronicznej podany w reklamacji, terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.


  11.9. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookie.


  11.10. Usługodawca oraz Sprzedający zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych 
  w ramach Sklepu Online. Usługodawca oraz Sprzedający spełniają wszelkie wymogi wynikające z Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca oraz Sprzedający zapewniają środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu 
  i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


  11.11. Usługodawca i Sprzedający zapewniają ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.


  11.12. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych do Globe Group S. A. z siedzibą przy ulicy Św. Marcin 69, 61-808 Poznań w celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu Online.


  11.13. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usług przetwarzanie danych przez Usługodawcę opiera się na zgodzie Usługobiorcy, wówczas Usługobiorca ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub przez kontakt z Usługobiorcą, a także u Sprzedającego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl , lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037. Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.
  Możesz się również skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres z dopiskiem Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań „IOD”.


  11.14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odpowiedniego korzystania z Usług, w tym założenia Konta Użytkownika lub złożenia Zamówienia i zakupu Towaru.


  11.15. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.


  11.16. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych wyłącznie po wyrażeniu stosownej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Usług Sklepu Online.


  11.17. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika, Usługodawca przedstawia wymagane Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych (obowiązek informacyjny).


  11.18. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.


  11.19. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie, jak również szczegółowe informacje przedstawione Usługobiorcy w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wymaganych Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 12. 12 Postanowienia końcowe

  12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.04.2024 r.

   

  12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem https://www.cupra-sklep.pl

   

  12.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

   

  12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 12.5.-12.8 poniżej.

   

  12.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Online pod adresem https://www.cupra-sklep.pl oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

   

  12.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Sklepu Online i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt. 12.5 powyżej.

   

  12.7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 12.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia

   

  12.8. W przypadku określonym w punkcie 12.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia według wyboru Usługobiorcy, i to w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu w wyniku bezpośredniego poinformowania Usługobiorcy, zgodnie z pkt 12.5 powyżej, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

   

  12.9. Przez dni robocze rozumie się: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych.

   

  12.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, UŚUDE, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa.

Autoryzowany
sklep marki

Darmowy odbiór i zwrot
u wybranego Dealera

Gwarancja
24 miesiące

Bezpieczna i szybka
płatność PayU

100% dopasowane
do Twojej CUPRY

Wybierz dealera obsługującego Twoje zakupy
Wybór konkretnego dealera może mieć wpływ na cenę i dostępność produktów.
lub